>

  
  • งานติดตั้งพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สังกัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

    งานติดตั้งจอแสดงภาพ กราฟฟิก และวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ และประวัติของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เพื่อใช้แสดงผลงานต่างๆของคณะฯ ในงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วันที่ 11 เมษายน 2559 ภาพเหล่านี้ถูกถ่าย ณ วันที่ 8 เมษายน 2559

© 2019 Dynamic Source Company Limited. All Rights Reserved.