เลขานุการแผนกช่างเทคนิค

ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการแผนกช่างเทคนิค

เกี่ยวกับตำแหน่ง :
รับผิดชอบงานด้านเอกสารภายในแผนก

ความรับผิดชอบ :
– พิมพ์เอกสาร
– เรียงจัดเก็บเอกสารภายในแผนก
– ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลด้านรับและส่งคืนของซ่อม การออกเอกสารต่างๆ

ข้อกำหนดพื้นฐาน :
จบการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ด้านการจัดการ , คอมพิวเตอร์ , เลขานุการ , อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและประสบการณ์ที่ต้องการ :
–  มีความรู้ด้าน Microsoft Office (Word , Excel , Power Point)
– มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้

Position Name : Technical Department Secretary

About the position : Responsible for documentation work within the department.

responsibility :
– Print documents
– Sorting and storing documents within the department
– Coordinate with other departments according to the assigned tasks
– Taking care of receiving and returning repairs issuing documents

Basic requirements : Graduated with a vocational certificate/vocational certificate/bachelor’s degree management , computer , secretary , other related

Required skills and experience :
– Knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
– Enthusiasm Ready to learn and take responsibility for assigned tasks