ช่างเขียนแบบงานระบบ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเขียนแบบงานระบบ

เกี่ยวกับตำแหน่ง : รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบ ภายใน/ภายนอกอาคาร

ความรับผิดชอบ : 
– ควบคุมหน้างานตามแบบ
– ประสานงาน ทำความเข้าใจให้ชัดเจน จัดทำแบบตามคำสั่งหัวหน้างาน
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อกำหนดพื้นฐาน : จบการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและประสบการณ์ที่ต้องการ : 
–  มีความรู้ด้าน Microsoft Office (Word , Excel , Power Point)
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในสายอาชีพที่คล้ายกัน
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ
– สามารถทำงานนอกสถานที่ / ต่างจังหวัดได้

Position name : System drawing technician

About the position : Responsible for writing system drawings. Inside/outside the building

Responsibility :
– Control the work according to the drawings
– Coordinate and understand clearly Prepare the form according to the supervisor’s order.
– Other tasks as assigned

Basic requirements : Graduated with a vocational certificate/vocational certificate/bachelor’s degree Architecture, Engineering or other related fields

Required skills and experience :

– Knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
– At least 1 year working experience in a similar field
– Have skills in using a computer program to help with drawing or design
– Able to work off-site / upcountry