ช่างเทคนิคด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ช่างเทคนิคด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อตำแหน่ง : ช่างเทคนิคด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับตำแหน่ง : ทำงานซ่อมบำรุง และงานติดตั้งเครื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ :  – ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย– ร้อยท่อ เดินสายไฟ , สายสัญญาณ– ติดตั้ง ทำโปรแกรม และเข้าระบบ อุปกรณ์ระบบแสง , เสียง , ภาพ ข้อกำหนดพื้นฐาน : จบการศึกษา ปวช. /

ช่างเขียนแบบงานระบบ

ช่างเขียนแบบงานระบบ ชื่อตำแหน่ง : ช่างเขียนแบบงานระบบ เกี่ยวกับตำแหน่ง : รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบ ภายใน/ภายนอกอาคาร ความรับผิดชอบ : – ควบคุมหน้างานตามแบบ– ประสานงาน ทำความเข้าใจให้ชัดเจน จัดทำแบบตามคำสั่งหัวหน้างาน– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อกำหนดพื้นฐาน : จบการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทักษะและประสบการณ์ที่ต้องการ : –  มีความรู้ด้าน

เลขานุการแผนกช่างเทคนิค

เลขานุการแผนกช่างเทคนิค ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการแผนกช่างเทคนิคเกี่ยวกับตำแหน่ง : รับผิดชอบงานด้านเอกสารภายในแผนกความรับผิดชอบ :– พิมพ์เอกสาร– เรียงจัดเก็บเอกสารภายในแผนก– ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย– ดูแลด้านรับและส่งคืนของซ่อม การออกเอกสารต่างๆข้อกำหนดพื้นฐาน : จบการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ด้านการจัดการ , คอมพิวเตอร์ , เลขานุการ , อื่นๆที่เกี่ยวข้องทักษะและประสบการณ์ที่ต้องการ :–  มีความรู้ด้าน Microsoft